Lịch sử thế giới cận đại

Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hà An
31 tháng 1 lúc 17:01

Đồng ý với ý kiến của Ph. Ăng-ghen "Không có cơ sở của nền văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã thì không có châu Âu hiện đại".

Giải thích:

Văn minh Hy Lạp - La Mã là cơ sở hình thành văn minh phương Tây. Trong thời kì hậu trung đại, sự phục hưng của nhiều giá trị từ văn minh Hy Lạp, La Mã và những tiến bộ không ngừng của các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị đã khiến văn minh Tây Âu đạt được nhiều thành tựu, tạo cơ sở cho sự phát triển của châu Âu trong thời kì cận và hiện đại. 

Văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại đã có nhiều đóng góp cho nhân loại với hàng loạt phát hiến vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử, trong đó có nhiều lĩnh vực là nền tảng cho sự phát triển của nhân loại hiện nay. Điểm nổi bật của văn minh Hy Lạp và La Mã: Dấu ấn cá nhân được đề cao. Mang tính hệ thống, thực tiễn và tính khái quát cao. Tính kế thừa (do văn minh Hy Lạp và La Mã ra đời muộn hơn nên được kế thừa nhiều thành tựu văn hóa của cư dân phương Đông cổ đại).
Bình luận (0)

Ý kiến của Ph.Ăng-ghen có mặt đúng mà cũng có mặt sai (Mặt đúng nhiều hơn)

-Mặt đúng:

+ Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đã để lại nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực như chữ viết, văn học, tôn giáo, lịch pháp, triết học, kiến trúc,…đóng góp cho sự phát triển của lịch sử văn minh nhân loại.

+ Những thành tựu trên có tính thực tiễn và vận dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay.

-Mặt sai:

Mặc dù nền văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Châu Âu, Châu Âu hiện đại còn được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như Thời kỳ Phục hưng, Cách mạng Công nghiệp, và đa dạng lịch sử, văn hóa.

 

Bình luận (0)
Huỳnh Phạm Duy Toàn
Xem chi tiết
TV Cuber
6 tháng 4 2022 lúc 22:00

refer

 

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

 
Bình luận (1)
Linh Bui
Xem chi tiết
sky12
4 tháng 4 2022 lúc 22:07

 

 

Giai cấp lãnh đạo 

Hình thức

Nhiệm vụ/mục tiêu

Kết quả

Tính chất

 Cách mạng tư sản Anh

 Qúy tộc mới và tầng lớp tư sản

Nội chiến

Lật đổ chế độ phong kiến,xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

Thành công

Cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

Giai cấp tư sản,chủ nô

Giải phóng dân tộc,giành độc lập

Lật đổ chế độ thực dân Anh,giành lại độc lập

- Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc đia Bắc Mĩ.Chiến tranh kết thúc thắng lợi và sự ra đời của một quốc gia mới-Hợp chủng quốc Mĩ

- Hiến pháp được ban hành năm 1787.

Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đồng thời cũng là một cuộc cách mạng tư sản

Cách mạng tư sản Pháp

Đẳng cấp thứ ba (nông dân,bình dân thành thị nhưng chủ yếu là tư sản)

Nội chiến

- Lật đổ chế độ phong kiến,xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế.

- Mở đường cho nền tư bản chủ nghĩa phát triển

- Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền,nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do-Bình đẳng-Bác ái”

- Lật đổ chế dộ phong kiến

- Đưa giai cấp tu sản lên cầm quyền,xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản

Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất

Nội chiến ở Mĩ

Tư sản

Nội chiến

- Cải thiện quan hệ giữa tư sản công thương miền Nam và chủ nô miền Bắc

- Mở đường cho nền tư bản chủ nghĩa phát triển

- Nội chiến kết thúc,thắng lợi thuộc về quân liên bang do tống thống Mĩ Lin-Côn dẫn đầu

- Xóa bỏ chế độ chủ nô ở miền Nam

Là cuộc cách mạng tư sản thứ hai của Mĩ

Bình luận (0)
Linh Bui
Xem chi tiết
TV Cuber
4 tháng 4 2022 lúc 21:22

refer

 

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu tháng 9 - 1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

Năm 1781

Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

  

Bình luận (0)
TV Cuber
4 tháng 4 2022 lúc 21:23

refer

 

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

  

Bình luận (0)
Linh Bui
Xem chi tiết
TV Cuber
4 tháng 4 2022 lúc 21:25

refer

Cách mạng tư sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu tháng 9 - 1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

Năm 1781

Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

Năm 1783

Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

 

 

Bình luận (0)
TV Cuber
4 tháng 4 2022 lúc 21:25

refer

 

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

  

Bình luận (0)
Thư Lê
Xem chi tiết
TV Cuber
21 tháng 3 2022 lúc 22:43

tham khảo

Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. + Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu... + Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,..

* Ý nghĩa:

- Nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng cao ra đời.

- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

- Góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

 

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
21 tháng 3 2022 lúc 22:48

Tham khảo:

\+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
+ Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...
+ Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...

Bình luận (0)
Lê Phúc Báu
21 tháng 3 2022 lúc 22:50

- Thủ công nghiệp

     + Nhà nước thành lập các quan xưởng, tập trung thợ giỏi sản xuất : tiền, vũ khí, thuyền chiến

     + Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

     + Các làng nghề thủ công ra đời: Thổ Hà, Bát Tràng, Nga Sơn,Chu Đậu...

     + Sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao: đại bác, thuyền chiến,...

- Thương nghiệp

     + Nội thương: Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi. Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị, trung tâm buôn bán và làm nghề truyền thống.

     + Ngoại thương: Khá phát triển, nhiều bến cảng được xây dựng, vùng biên giới Việt – Trung hình thành các địa điểm buôn bán.

Bình luận (0)
Chung Quốc Điền
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2021 lúc 18:08

Câu 1: A

Câu 2: A

Bình luận (0)
Lan Anh
Xem chi tiết
Kien Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Xem chi tiết