Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 1280
Điểm GP 188
Điểm SP 1289

Người theo dõi (378)

Đang theo dõi (597)