Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

đào đình đạt
đào đình đạt 16 tháng 5 2020 lúc 21:15

không thấu kính gì hả bạn???

Bình luận (0)
Hanako-kun
Hanako-kun 12 tháng 5 2020 lúc 18:46

Ko vẽ được hình :(

b/ \(\frac{h}{h'}=\frac{d}{d'}\)

\(\frac{h}{h'}=\frac{f}{f-d'}\)

\(\Rightarrow\frac{d}{d'}=\frac{f}{f-d'}\Leftrightarrow\frac{6}{d'}=\frac{10}{10-d'}\Leftrightarrow d'=3,75\left(cm\right)\)

\(h'=\frac{0,05.3,75}{6}=\frac{1}{32}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
kim ngan
Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 6 tháng 6 2020 lúc 21:10

b, \(\Delta FON\sim\Delta FA'B'\)

\(\Rightarrow\frac{ON}{A'B'}=\frac{OF}{A'F}\Leftrightarrow\frac{A'B'}{A'F}=\frac{ON}{OF}=\frac{4}{6}\)

\(\Rightarrow A'B'=\frac{2}{3}A'F\)

\(\Delta AOB\sim\Delta A'OB'\)

\(\Rightarrow\frac{OA}{OA'}=\frac{AB}{A'B'}\Leftrightarrow\frac{OA'}{A'B'}=\frac{OA}{AB}=\frac{12}{4}\)

\(\Rightarrow A'B'=\frac{1}{3}OA'\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}A'F=\frac{1}{3}OA'\)

\(\Rightarrow\frac{2}{3}\left(OF-OA'\right)=\frac{1}{3}OA'\)

=> OA' = 4cm => A'B' = 4/3 cm

A B F N O A' B'

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 31 tháng 5 2019 lúc 15:04

C5 ở sách nào trang bn vậy em?

Bình luận (0)
nguyễn lê yến linh
nguyễn lê yến linh 24 tháng 4 2019 lúc 21:37

ảNH LÀ ẢNH ẢO, nhỏ hơn vật cùng chiều với vật.

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN