Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 28 tháng 12 2020 lúc 9:08

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = \(\dfrac{115,425}{171}\)=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)

a) SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) mBaSO3=146,475gmBaSO3=146,475g

c) VSO2=15,12lVSO2=15,12l

Giải thích các bước giải:

a) Phương trình hoá học:

SO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2OSO2+Ba(OH)2⟶BaSO3↓+H2O

b) Số mol Ba(OH)2Ba(OH)2 phản ứng:

nBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675molnBa(OH)2=mBa(OH)2MBa(OH2=115,425171=0,675mol

Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nBaSO3=nBa(OH)2=0,675molnBaSO3=nBa(OH)2=0,675mol

Khối lượng BaSO3BaSO3 tạo thành:

mBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475gmBaSO3=nBaSO3.MBaSO3=0,675.217=146,475g

c) Dựa vào phương trình hóa học ta được:

nSO2=nBa(OH)2=0,675molnSO2=nBa(OH)2=0,675mol

Thể tích SO2SO2 tham gia phản ứng:

VSO2=nSO2.22,4=0,675.22,4=15,12l

Bình luận (0)
ngo tran nam khanh
ngo tran nam khanh 29 tháng 12 2020 lúc 21:19

a) SO2   +  Ba(OH)2    → BaSO3  +  H2O

b) nBa(OH)2  = 115,425171115,425171=0,675 mol = nBaSO3 

=> mBaSO3 = 0,675 . 217 = 146,475 gam

c) nSO2 = nBa(OH)2 = 0,675mol

=> V SO2 = 0,675.22,4= 15,12 lít

Bình luận (0)
Hung nguyen
Hung nguyen 8 tháng 4 2017 lúc 8:06

Phần lớn hơn chính là oxi trong oxit kim loại.

TH1: Oxit Y có công thức: \(Y_3O_4\)

\(\Rightarrow\dfrac{16.4}{3Y}=0,25\)

\(\Leftrightarrow Y=85,333\left(l\right)\)

TH2: Oxit Y có công thức \(Y_2O_x\)

\(\Rightarrow\dfrac{16x}{2Y}=0,25\)

\(\Leftrightarrow Y=32x\)

Thế x lần lược các giá trị 1, 2, 3, .. ta nhận \(\left\{{}\begin{matrix}x=2\\Y=64\end{matrix}\right.\)

Vậy Y là Cu và công thức oxit viết lại là: \(CuO\)

Bình luận (0)
Nguyễn Tim Khái
Nguyễn Tim Khái 8 tháng 4 2017 lúc 17:55

@Minh Tuấn Lê Quang ô hình như bài này của lớp 8 à ?

Bình luận (0)
Duong Tran Nhat
Duong Tran Nhat 21 tháng 4 2017 lúc 19:40

chịu rồi

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều 13 tháng 3 2017 lúc 12:28

\(PTHH: \)

\(Fe_xO_y + yH_2 -t^o-> xFe+yH_2O\)

\(nFe = \dfrac{1,12}{56} = 0,02 (mol)\)

\(=>nFe_xO_y = \dfrac{0,02}{x} (mol)\)

Ta có: \(mFe_xO_y = nFe_xO_y.MFe_xO_y\)

\(<=> 1,6 = \dfrac{0,02}{x}. (56x+16y)\)

\(<=> 1,6x = 1,12x + 0,32y \)

\(<=> 0,48x=0,32y\)

\(=> \dfrac{x}{y} = \dfrac{0,32}{0,48} = \dfrac{2}{3}\)

Vậy \(x = 2, y=3 \)

\(=> \) Công thức của oxit Sắt đó là: \(Fe_2O_3\)

Bình luận (3)
Yang Mao
Yang Mao 18 tháng 3 2017 lúc 21:12

PTHH:

FexOy+H2 =>xFe +yH2O

nFe=1.12:56=0.02(mol)

Ta có mFexOy =0.02:x(mol)

=>1.6=0.02:x(56x+16y)

=>1.6x=1.12x +0.32y

=>0.48x=0.32y

=>x:y=0.32:0.48=2:3

Vậy x=2 ,y=3

CTHH của Oxit Sắt laFe2O3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN