Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Võ Bùi Trùng Dương
Xem chi tiết
ATNL
23 tháng 8 2016 lúc 9:00

2n = 80 → n = 40. Giao tử chứa n = 40 NST đơn.

Số tinh trùng được thụ tinh là: 16000 : 40 = 400 tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng = 400:4000 = 10%.

Số trứng tham gia thụ tinh = 32000:40=800 trứng.

Số trứng được thụ tinh = số tinh trùng được thụ tinh = Số hợp tử được hình thành = 400. 

Hiệu suất thụ tinh của trứng = 400:800 = 50%.

Bình luận (0)
Trần Thị Trà My
Xem chi tiết
Anh Triêt
7 tháng 10 2016 lúc 20:52

-       Quá trình phát sinh giao tử ở cây có hoa so với động vật:

Các tế bào mầm nguyên  phân  liên tiếp nhiều lần tạo nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh bắt đầu khi tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1. Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhâ't tạo ra hai tinh bào bậc 2, lần phân bào thứ hai tạo ra bốn tinh tử. Các tinh tử phát triển thành các tinh trùng.

Trong quá trình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn nguyên bào bậc 1. Tế bào này giám phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2, lần phân bào thứ hai cũng tạo ra một tê bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và một tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau này chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh với tinh trùng.

-       Những điểm khác nhau cơ bản trong sự hình thành giao tử ờ cây có hoa so với ỏ động vật: quá trình phát sinh giao tử ở thực vật diễn ra phức tạp hơn ở động vật, đặc biệt là ở thực vật có hoa:

+ Trong quá trình phát sinh giao tử đực (hình 11.a): Mỗi tế bào mẹ của tiểu bào từ giảm phân cno bốn tiểu bào tử đơn bội sẽ hình thành bôn hạt phấn. Trong hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ông phấn và một nhân sinh sản. Tiếp theo, nhân sinh sản lại phân chia tạo thành hai giao tử đực.

+ Trong sự hình thành giao tử cái (hỉnh 11.2b): Tế bào mẹ của đại bào từ giảm phán cho bốn đại bào tử. nhưng chỉ có một sống sót rồi lớn lên và nhân cùa nó nguyên phán liên tiếp ba lần tạo ra 8 nhân đơn bội trong một cấu tạo được gọi là túi phôi. Trứng là một trong ba tế bào ở phía cuối lỗ noãn cùa túi phôi.

Bình luận (0)
Đoàn Thị Linh Chi
7 tháng 10 2016 lúc 20:52

Quá trình phát sinh giao tử ở động vậy là:

- Phát sinh giao tử cái:

+ Noãn bào bấc I qua giảm phân I cho 1 thể cực thứ nhất có kích thước nhỏ và kích thước lớn.

+ Noãn bào bậc II qua giảm phân II cho thể cực thứ hai kích thước nhỏ và 1 tế bào trứng kích thước lớn.

- Phát sinh giao tử đực:

+ Tinh bào bậc I qua giảm phân I cho ra 2 tinh bào bậc II

+ Mỗi tinh bào bậc II qua giảm phân II cho ra 2 sinh tử và các tinh tử phát sinh thành tinh trùng

Bình luận (0)
Anh Triêt
7 tháng 10 2016 lúc 20:57

1. Quá trình phát sinh giao tử ở động vật. 
Ở động vật có quá trình phát sinh giao tử ở cả hai giới là đực và cái, quá trình phát sinh giao tử là quá trình giảm phân. Chi tiết bạn có thể tham khảo trong sách giáo khoa sinh học là rõ nhất. Mình có thể mô tả chi tiết nhưng sẽ rất dài. 
2. bộ NST đặc trưng được duy trì ổn định. 
Ở các loài sinh sản hữu tính, luôn có sự kết hợp giữa các giao tử đực và giao tử cái trong quá trình thụ tinh. Để đảm bảo sự duy trì ổn định này cần thông qua hai quá trình là quá trình giảm phân tạo giao tử và quá trình tái tổ hợp các giao tử đực và cái. Quá trình giảm phân bình thường ở các cá thể đực giúp tạo ra các giao tử đực (tinh trùng) có chứa bộ NST đơn của loài và mỗi NST này đều tồn tại ở dạng NST đơn. Ở các cá thể cái có sự tạo thành giao tử cái (trứng) và các thể tiêu biến đều chứa bộ NST đơn của loài và các NST này cũng là các NST đơn, các thể tiêu biến không có vai trò rõ ràng trong sinh sản hữu tính. Trong quá trình thụ tinh có sự tái tổ hợp giữa các giao tử đực và cái, sự hợp nhất giữa 2 bộ NST đơn của loài sẽ tạo nên một hợp tử có chứa 2n NST. Đó cũng chính là bộ NST lưỡng bội đặc trưng của loài. 
3. Biến dị tổ hợp ........... 
Trước hết cần hiểu: biến dị tổ hợp là những biến dị di truyền phát sinh trong quá trình sắp xếp lại vật chất di truyền ở cấp độ tế bào thông qua quá trình thụ tinh. 
Mỗi loài sinh vật có 2n NST đơn trong tế bào, quá trình phân chia NST về các giao tử trong quá trình giảm phân là hoàn toàn ngẫu nhiên nên số loại giao tử mà mỗi cá thể có thể tạo ra là 2^n (2 mũ n) (n là số NST trong bộ NST đơn bội của loài). Như vậy, sự kết hợp đực cái sẽ có 2^n x 2^n = 2^2n loại hợp tử. Đó chính là cơ sở cho sự phong phú của biến di tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính trong sinh giới. 
Ngày nay người ta thường ứng dụng biến dị tổ hợp trong nghiên cứu chọn giống cây trồng vật nuôi có những tính trạng tốt để phục vụ sản xuất.

Bình luận (1)
Vũ Hà Phương
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
19 tháng 10 2016 lúc 19:34

/hoi-dap/question/107052.html?pos=330380

mình đã trở lời câu này rồi. bạn vào xem nhé

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
5 tháng 12 2016 lúc 18:34

Nhờ có giảm phân, giao từ được tạo thành mang bộ NST đơn bội. Qua thụ tinh giữa tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội được phục hồi. Như vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định NST đặc tnmg của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Mặt khác, giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao từ khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên cúa các loại giao tử trone thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau. Đây là nguyên nhân chú yếu làm xuất hiện nhiều bién dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh sản hữu tinh, tạo nguồn nguyên liệu tiên hoá và chọn giống. Do đó, người ta thường dùng phương pháp lai hữu tính để tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhằm phục vụ cho công tác chọn giống. 

Bình luận (1)
Vũ Duy Hưng
17 tháng 12 2016 lúc 22:48

- Sự phân bào của các tế bào sinh sản đều là giảm phân. Tế bào mẹ lưỡng bội trong cơ quan sinh sản sẽ giảm phân để cho giao tử đơn bội. Khi diễn ra quá trình thụ tinh sẽ có sự hoà hợp làm một nửa của 2 giao tử đơn bội. Nhờ giảm phân mà tạo nên các giao tử đơn bội để khi thụ tinh sẽ khôi phục lại trạng thái lưỡng bội.

- Thụ tinh phục hồi lại bộ NST lưỡng bội do sự kết hợp giữa giao tử đực (n) với giao tử cái (n). Mặt khác trong thụ tinh do sự phối hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử khác giới tính mà cũng tạo nên nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng bộ NST làm tăng tần số các loại biến dị tổ hợp. Nhờ thụ tinh đã kết hợp bộ NST đơn bội trong tinh trùng với bộ NST đơn bội trong trứng để hình thành bộ NST 2n, đảm bảo việc truyền thông tin di truyền từ bố mẹ cho con cái ổn định.

Bình luận (0)
Nguyễn Châu
Xem chi tiết
Vũ Duy Hưng
17 tháng 12 2016 lúc 22:44

- Ý nghĩa: giải thích sự xuất hiện những loại biến dị tổ hợp phong phú, giải thích được tính di truyền của sinh vật. Ứng dụng vào nghiên cứu thực tế là giúp dự đoán kết quả lai.

- Bản chất của thụ tinh là: Sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái, tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Xem chi tiết
Vũ Duy Hưng
12 tháng 2 2017 lúc 20:35

Bạn tham khảo nhé!!!! Có gì sai sót mong bạn thông cảm!@

a. Cơ chế xác định giới tính ở người: Tính đực, cái được quy định bởi các cặp nhiễm sắc thể giới tính. Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong phát sinh giao tử là cơ chế xác định giới tính. Trong phát sinh giao tử, cặp nhiễm sắc thể XY phân li tạo ra 2 loại tinh trùng X và Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh hai loại tinh trùng này với trứng X tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY có số lượng ngang nhau. Do đó tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1.

b. Tất cả các tế bào trên đều chứa NST giới tính

- Giới đực: TB mắt, cơ tim, lông ruột, TB sinh tinh chứa cặp NST XY gồm 2 loại tinh trùng X và Y

- Giới cái: TB mắt, cơ tim, lông ruột, TB sinh trứng

chứa cặp NST XX chứa loại trứng X

Bình luận (0)
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
19 tháng 2 2017 lúc 9:43

a, tinh bào bậc 1 chứa NST tương đồng BbCc giảm phân sẽ cho 4 loại tinh trùng : BC,Bc,bC,bc. vì 1 tinh bào bậc I GP cho 4 loại giao tử

b, noãn bào bậc 1 GP thì cho 1 trong 8 loại trứng sau: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc. vì 1 noãn bào bậc 1 GP cho 1 TB trứng và 3 thể tiêu biến

c, Ở nguyên phân: Từ 1 tb mẹ nguyên phân tạo ra 2 TB con có bộ NST 2n giống nhau và giống hết mẹ

Ở giảm phân: Từ 1 tb mẹ giảm phân tạo ra 4 TB con có bộ NST bằng 1 nửa của mẹ

Bình luận (0)
đinh thị thúy
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
16 tháng 4 2017 lúc 19:02

- số NST trong thể 1 nhiễm= 2n-1=10-1=9 NST

- số NST trong thể 3 nhiễm =2n+1 =10+1=11 NST

-số NST trong thể 4 nhiễm = 2n+2=10+2=12 NST

- số NST trong thể 3 nhiễm kép= 2n+1+1=10+1+1=12 NST

-số NST trong thể 0 nhiễm =2n -2=10-2=8 NST

Bình luận (0)
minh
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
13 tháng 6 2017 lúc 22:55

tế bào động vật có 3 cặp NST Aa, Bb,Dd giảm phân sẽ cho tối đa 8 loại giao tử

a/*vì: từ 1 tinh bào bậc 1 qua GP bình thường sẽ cho ra 4 tinh trùng với 2 loại tinh trùng khác nhau. do đó từ hai tinh bào bậc 1 qua giảm phân bình thường sẽ có thể tạo ra tối đa 4 trong 8 loại tinh trùng và tối thiểu 2 trong 8 loại tinh trùng

b/* vì : từ 1 noãn bào bậc 1 GP bình thường cho ra 1 tế bào trứng. do đó từ 5 noãn bào bậc 1 GP bình thường sẽ cho ra tối đa 5 trong 8 loại trứng và tối thiểu 1 trong 8 loại trứng

Bình luận (0)
Bảo Bảo
Xem chi tiết
T4rL_
13 tháng 7 2017 lúc 20:29

số trứng đc thụ tinh = 16 b/ các trứng gà ko nở có tổng số nst =312 ủa ý c thiếu à ???

Bình luận (0)
Bảo Bảo
13 tháng 7 2017 lúc 21:00

đâu có đâu bạn!!!

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
13 tháng 7 2017 lúc 22:55

a. Có 12 trứng nở thành hợp tử và các hợp tử nở thành gà con có 936 NTS đơn ta có

12 x 2n = 936 \(\rightarrow\) 2n = 78

+ Số tinh trùng tham gia thụ tinh là 624000 : (78 : 2) = 16000 tinh trùng

+ Số tinh trùng tham gia tạo hợp tử = số trứng được thụ tinh = 16000 x 1/1000 = 16

b. Ở gà trứng không được thụ tinh và trứng được thụ tinh đều được gà mái đẻ ra

+ Trứng không được thụ tinh \(\rightarrow\) không nở \(\rightarrow\) bộ NST n = 39

+ Trứng được thụ tinh \(\rightarrow\) nở khi ấp \(\rightarrow\) bộ NST 2n = 78

c. Có 16000 tinh trùng được tạo ra để tham gia vào thụ tinh

\(\rightarrow\) số tế bào sinh tinh là 16000 : 4 = 4000 tế bào

Số NST đơn mới tương đương môi trường cần cung cấp cho quá trình GP tạo đủ số lượng tinh trùng cho quá trình thụ tinh = số NST đơn có trong các tế bào tham gia thụ tinh

= 2n x 4000 = 78 x 4000 = 321x 103 NST đơn

Bình luận (0)