Yêu cầu cần đạt

Thảo Phương

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.

- Mở rộng được vị ngữ trong viết và nói.

-Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện. Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.

- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;...