§1. Mệnh đề

Nguyễn Bảo Ngọc

Xét tính Đ/S và c/m mệnh đề sau 
A: '' nếu ∀ n ∈ N và n2 ⋮ 5 thì n⋮ 5 "

B: " ∀ x ∈ N và n2 ⋮ 6 thì n⋮ 6 "

C : '' nếu 2a - 1 là số nguyên tố thì a là số nguyên tố "

D: " nếu x≥y thì x3 ≥ y "


Các câu hỏi tương tự
Hồ Trương Minh Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hồ Trần Yến Nhi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Huyền Anh
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết
Meow Meow
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết