Bài 4: Đường tiệm cận

Quang Ngo

tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
a, lim y= 1/2
       x→ -∞
b, lim y= -∞
      x=→3
    

Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 2023 lúc 20:23

a) \(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}y=\dfrac{1}{2}\)

Tiệm cận ngang là \(y=\dfrac{1}{2}\)

b) \(\lim\limits_{x\rightarrow3}y=-\infty\)

Tiệm cận đứng \(x=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
Phạm Minh Khánh
Xem chi tiết
Dilly_09
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Hiền linh
Xem chi tiết