Bài 1: Hàm số lượng giác

Nguyễn Phương Thảo

tìm tập xác định của hàm sô

1. y= \(\sqrt{cos^2x-1}+2\)

2. y= \(\sqrt{\dfrac{cos^2x}{1-sin2x}}\)

3. y= \(\sqrt{\dfrac{1+sinx}{1-sinx}}+\sqrt{\dfrac{1-sinx}{1+sinx}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 7 2022 lúc 13:19

1: ĐKXĐ: \(\cos^2x>=1\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\cos x>=1\\\cos x< =-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow x\in\left\{k2\Pi;\Pi+k2\Pi\right\}\)

2: ĐKXĐ: \(1-\sin2x>0\)

\(\Leftrightarrow\sin2x< 1\)

\(\Leftrightarrow2x< \dfrac{\Pi}{2}+k\Pi\)

hay \(x< \dfrac{\Pi}{4}+\dfrac{k\Pi}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Trần MInh Hiển
Xem chi tiết
Bảo Nam Phan
Xem chi tiết
Diệu Ngọc
Xem chi tiết
biti bao tran
Xem chi tiết
Diệu Ngọc
Xem chi tiết
Bảo Nam Phan
Xem chi tiết
Ngọc Trương
Xem chi tiết
Ngô Chí Thành
Xem chi tiết