Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

응웬 티 하이

Tìm min: \(C=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\)

Ngô Thị Thu Trang
9 tháng 7 2018 lúc 20:47

Ta có:C= \(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\) =\(\dfrac{\sqrt{x}+1-1}{\sqrt{x}+1}\) =1-\(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\)

Để C min <=> 1-\(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\) min

<=> \(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\) max

<=> \(\sqrt{x}\) +1 min

Dấu''='' xảy ra <=> \(\sqrt{x}\) +1=1

<=> \(\sqrt{x}\) =0

<=> x=0

Vậy C min=0 <=> x=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Ann
Xem chi tiết
Lê Chính
Xem chi tiết
Hương Phùng
Xem chi tiết
Hoài An
Xem chi tiết
Đỗ Linh Chi
Xem chi tiết
Đỗ Linh Chi
Xem chi tiết
Hương Phùng
Xem chi tiết
Lý Mẫn
Xem chi tiết
Đỗ Linh Chi
Xem chi tiết