Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 514
Điểm GP 148
Điểm SP 580

Người theo dõi (111)

Đang theo dõi (15)

Dòng thời gian