Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Quynh Truong

tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức có giastrij nhỏ nhất 

\(A=\dfrac{1}{x-3}\)       \(B=\dfrac{7-x}{x-5}\)           \(C=\dfrac{5x-19}{x-4}\)


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Giang
Xem chi tiết
Hoàng Giang
Xem chi tiết
Lê Xuân Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Hưng
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết
Chau Hop Trang
Xem chi tiết
Trịnh Đức Thịnh
Xem chi tiết
Trịnh Đức Thịnh
Xem chi tiết
Quynh Truong
Xem chi tiết