Chương 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Duzng

phương trình 3^x=2x+1/4x+1 có bao nhiêu nghiệm thực


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hải Vân
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết
Pham Tien Dat
Xem chi tiết
Nguyễn Tùng Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tùng Anh
Xem chi tiết
Pham Tien Dat
Xem chi tiết
Nguyễn Tùng Anh
Xem chi tiết
Pham Tien Dat
Xem chi tiết
Nguyễn Tùng Anh
Xem chi tiết