Bài 24. Ôn tập học kì I

lê thuận

Nhận biết các chất theo các yêu cầu sau đây:

1) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau:

a) NaCl, KOH, Ba(OH)2, H2SO4

b) KOH, KNO3, KCl, H2SO4

2) Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết các kim loại sau: Al, Fe, Cu

3) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: CaO, Na2O, MgO, P2O5.

乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 20:56

1)

a)

 NaClKOHBa(OH)2H2SO4
quỳ tím _  xanhxanhđỏ
H2SO4 _ _\(\downarrow\)trắng _

\(H_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4+2H_2O\)

b)

 KOHKNO3KClH2SO4

quỳ tím

xanh _ _ đỏ
AgNO3đã nhận biết _\(\downarrow\)trắng

đã nhận biết

\(AgNO_3+KCl\rightarrow AgCl+KNO_3\)

Bình luận (0)
乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 21:12

2)

 AlFeCu
HCltan, dd thu được không màutan, dd thu được màu lục nhạt không tan

3)

 CaoNa2OMgOP2O5
nước tan tan không tan tan
quỳ tímxanhxanh _ đỏ
CO2\(\downarrow\)trắng _ _ _

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\\ Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\\ CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hiếu Minh
Xem chi tiết
Ngọc Trần
Xem chi tiết
Homan
Xem chi tiết
Hồ Quang Hưng
Xem chi tiết
Hồ Quang Hưng
Xem chi tiết
Thanh Tùng Triệu
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Đào Viết Tuất
Xem chi tiết
Sora
Xem chi tiết