Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hồng anh Trần

Một hình chữ một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 5 m nếu giảm chiều dài 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích giảm xuống 16 m². Tính kích thước lúc đầu của hình chữ nhật

Kiều Vũ Linh
26 tháng 5 lúc 7:07

Gọi x (m) là chiều rộng (x > 0)

⇒ x + 5 (m) là chiều dài

Chiều rộng sau khi tăng: x + 2 (m)

Chiều dài sau khi giảm: x + 5 - 3 = x + 2 (m)

Diện tích lúc đầu: x(x + 5) = x² + 5x (m²)

Diện tích lúc sau: (x + 2)(x + 2) (m²)

Theo đề bài ta có phương trình:

x² + 5x - 16 = (x + 2)(x + 2)

⇔ x² + 5x - 16 = x² + 2x + 2x + 4

⇔ x² + 5x - x² - 2x - 2x = 4 + 16

⇔ x = 20 (nhận)

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 20 m

Chiều dài của hình chữ nhật là 20 + 5 = 25 m

Bình luận (0)
HaNa
25 tháng 5 lúc 22:10

Gọi x, y lần lượt là độ dài của chiều dài và chiều rộng (\(0< y< x,x>5\) )

Theo đề, có:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-y=5\\\left(x-3\right)\left(y+2\right)=xy-16\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-y=5\\2x-3y=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=25\\y=20\end{matrix}\right.\) (nhận)

Vậy kích thước lúc đầu của hình chữ nhật là: \(x.y=25.20=500\left(m^2\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Quang
Xem chi tiết
thanh hà
Xem chi tiết
Huynh Thuan Phat
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
phan chế minh hoàng
Xem chi tiết
Thanh Bình Bùi
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
Đỗ Đức Toàn
Xem chi tiết
蝴蝶石蒜
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)