Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập.

Thảo Phương

Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần (2) của văn bản ( tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Mốc thời gianThông tin cụ thể
22-8-1945Bác rời Tân Trào về Hà Nội.