Bài 2. Một số oxit quan trọng

Hải Nam Xiumin

Hòa tan hoàn toàn 4g Mg cần vừa đủ 200ml dung dịch H2SO4. 

a, Tính nồng độ mol của dung dịch axit.b.Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng
Nguyễn Thị Anh
8 tháng 7 2016 lúc 10:19

n Mg=4:24=1/6 mol

PTHH: Mg+H2SO4=> MgSO4+H2

             1/6-->1/6--------->1/6-->1/6

=> CM( H2SO4)=1/6:0,2=0,8M

 

Bình luận (0)
người bí ẩn
2 tháng 9 2019 lúc 10:22

Nmg=\(\frac{4}{24}\)=\(\frac{1}{6}\)(mol)

đổi 200ml=0,2(l)

pt: mg+h2so4->mgso4+h2

tlmol: 1 1 1 1

mol: \(\frac{1}{6}\) \(\frac{1}{6}\) \(\frac{1}{6}\) \(\frac{1}{6}\)

a) nồng độ mol của dung dịch h2so4 là

Cm=\(\frac{n}{V}\)=\(\frac{\frac{1}{6}}{0.2}\) =0,83M

câu b)của bn câu hỏi í là sao ??

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Nam Xiumin
Xem chi tiết
93-36 Bích Vân
Xem chi tiết
Hoàng Bảo
Xem chi tiết
Phuong Anh Pham
Xem chi tiết
Trúc Ly
Xem chi tiết
Hocsinhnguhoa
Xem chi tiết
Chichoo Kimito
Xem chi tiết
 Lê thanh huyền
Xem chi tiết
玉英
Xem chi tiết