Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (47)