Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng. Luyện tập

Trọng Nghĩa Nguyễn

Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất tạo thành từ các chữ số 3 và 7 (có đủ cả hai chữ số này) và chia hết cho cả 3 và 7. Giải thích.

Sunshine
23 tháng 9 lúc 14:00
Vì số đó sẽ bao gồm `3, 7` nên tổng của các số đó lớn hơn `10`.Mà `3, 7 equiv 1(mod 3)`.`->` Thêm `3` vào bất cứ vị trí nào của số thì số đó sẽ đồng dư với `1 (mod 3)`, thêm `7` thì thêm `1(mod 3)`.`->` Số đó nhỏ nhất bao gồm: `3, 7, 7, 7`.Thấy `7 vdots 7` nên không thể thỏa mãn điều kiện chia hết cho `7`.Số nhỏ thứ hai có thể và chia hết cho`3` là `3, 3, 7, 7, 7`.C/m quy nạp tương tự, nhận thấy không có số nào thỏa mãn đề bài. 
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
Xem chi tiết
Kim Thư
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
21051104675-GB
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Văn
Xem chi tiết
Phạm Minh Tú
Xem chi tiết
Trương Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Huyền
Xem chi tiết
Đàm Nguyễn Anh Duy
Xem chi tiết