Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Kim Taehyung
Kim Taehyung
Do Trung Dung

Đang theo dõi (2)

Hoàng My

Dòng thời gian