Ôn tập chương III

Trần nam khánh

Hàm số y= \(\dfrac{x^2-7x+8}{x^2-3x+1}\) có tập xđ D = R\{a,b}; a khác b Tính gtri biểu thức Q = \(a^3+b^3-4ab\) Mn giúp em với ạ

Ha Hoang
16 tháng 9 lúc 22:41

y xđ khi \(x^2-3x+1\ne0\)

       \(\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{5}{4}\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x\ne\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\\x\ne\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\end{matrix}\right.\)

\(Q=\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^3+\left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^3+3\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}+\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}.\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)-13\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}.\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\) \(=\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}+\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^3-13\)

\(=3^3-13=27-13=14\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Trần Mẫn Mẫn
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
văntrọng trần
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hien Nguyen
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết