Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

hoàng thiên

Hai hợp từ của cùng 1 loài nguyên phân liên tiếp một số lần không bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 360 NST đơn. Hợp từ 2 có số lần nguyên phân gấp đôi So lân nguyên phân của hợp từ l. Ơ kỳ giữa của nguyên phân, trong mỗi tế bào có 20 NST kép. Hãy xác định:
a. Số lằn nguyên phân của mỗi hợp từ trên.
b. Số loại giao tử tối đa được tạo ra của loài.
Biết rằng trên mỗi cặp NST đều mang ít nhất 1 cặp gen dị hợp và quá trình giảm phân diễn ra bình thường.


Các câu hỏi tương tự
Tiểu Yêu Tinh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiên
Xem chi tiết
Nguyễn mình tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Vy
Xem chi tiết
Phương Trang
Xem chi tiết
Anh Duy Nguyễn
Xem chi tiết
Đào Đào
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết