Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Sách Giáo Khoa

Câu 5: Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các giao tử và các hợp tử?

Thien Tu Borum
10 tháng 4 2017 lúc 20:34

5. Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng ki hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phản và thụ tinh sẽ cho ra các tồ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab. Các tổ hợp NST trong các

hợp tử:

AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb

Bình luận (0)
Hiiiii~
10 tháng 4 2017 lúc 20:34

Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab. Các tổ hợp NST trong các

hợp tử:

AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb


Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
10 tháng 4 2017 lúc 20:34

Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab. Các tổ hợp NST trong các

hợp tử:

AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb

hợp tử:

AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
10 tháng 4 2017 lúc 20:35

Quá trình phát sinh giao tử ở thực vật, đặc biệt là ở thực vật có hoa diễn ra khá phức tạp (hình bên). Trong quá trình phát sinh giao tử đực, mỗi tế mẹ của tiểu bào tử giảm phân cho 4 tiểu bào tử đơn bội từ đó sẽ hình thành 4 hạt phấn. Trong hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ống và một nhân sinh sản. Tiếp theo nhân sinh sản lại phân chia tạo thành 2 giao tử đực (tinh tử). Trong quá trình phát sinh giao tử cái, tế mẹ của đại bào tử giảm phân cho 4 đại bào tử, nhưng chỉ có một sống sót rồi lớn lên và nhân của nó nguyên phân liên tiếp 3 lần tạo thành 8 nhân đơn bội trong túi phôi. Trứng là một trong 3 tế bào ở phía cuối lỗ noãn của túi phôi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HẰNG NI
Xem chi tiết
Lệ Thủy Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Chu Thế Hiển
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết
Đào Đào
Xem chi tiết
minh
Xem chi tiết
Thư Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Diễm My
Xem chi tiết