Bài 1: Hàm số lượng giác

Julian Edward

GPT

a) \(2sinx=1\) với \(x\in\left(0;\pi\right)\)

b) \(sin\left(cosx\right)=0\) với \(x\in\left[0;2\pi\right]\)

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 9 2020 lúc 21:44

a/

\(sinx=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{matrix}\right.\)

\(x\in\left(0;\pi\right)\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}0< \frac{\pi}{6}+k2\pi< \pi\\0< \frac{5\pi}{6}+k2\pi< \pi\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow k=0\)

\(\Rightarrow x=\left\{\frac{\pi}{6};\frac{5\pi}{6}\right\}\)

b.

\(\Leftrightarrow cosx=k\pi\)

Do \(-1\le cosx\le1\Rightarrow-1\le k\pi\le1\Rightarrow k=0\)

\(\Rightarrow cosx=0\Rightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi\)

\(\Rightarrow x=\left\{\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
ĐỖ THỊ THANH HẬU
Xem chi tiết
Ngọc Ánh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết