Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Big City Boy

(Giải thích chi tiết dùm mình nhoa!!!)

Viết công thức tổng quát của dãy (Un) mà mỗi số hạng của nó là số tự nhiên chia hết cho 3 dư 1

A. Un=3n+1

B. Un=3n^2+1

C. Un=3n+2

D. Un=3n^3+1

Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 13:24

\(u_n=3n+1\left(n\in N^{\cdot}\right)\) là công thức tổng quát của dãy \(\left(u_n\right)\) mà mỗi số hạng của nó là số tự nhiên chia hết cho 3 dư 1 nên chọn câu A

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thu Hiền
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Mai Thị Thúy
Xem chi tiết
Sengoku
Xem chi tiết
Việt Phương
Xem chi tiết
10D4_Nguyễn Thị Nhật Lin...
Xem chi tiết