Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

BL Gaming

Giải giúp mình với 

Cho a gam kim loại kali vào 200ml dung dịch AlCl0,1M thu được 0,78g kết tủa. Tính a

 

Kudo Shinichi
2 tháng 7 lúc 11:09

\(n_{AlCl_3}=0,2.0,1=0,02\left(mol\right)\\ n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{0,78}{78}=0,01\left(mol\right)\)

TH1: AlCl3 dư, kết tủa không bị tan

PTHH: 

\(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

\(3KOH+AlCl_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow+3KCl\)

0,03<-----0,01<------0,01

nAlCl3 (pư) = 0,01 (mol) < 0,02 = nAlCl3 (bđ) (TM)

BTNT K: nK = nKOH = 0,03 (mol)

=> a = 0,03.39 = 1,17 (g)

TH2: KOH dư, kết tủa bị tan một phần

PTHH:

\(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

\(3KOH+AlCl_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow+3KCl\)

0,06<----0,02------->0,02

\(KOH+Al\left(OH\right)_3\rightarrow KAlO_2+2H_2O\)

0,01<----0,01

BTNT K: nK = nKOH = 0,01 + 0,06 = 0,07 (mol)

=> a = 0,07.39 = 2,73 (g)

Bình luận (0)
POP POP
2 tháng 7 lúc 6:14

\(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\\ 3KOH+AlCl_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow+3KCl\\ m_{Al\left(OH\right)_3}=m_{kt}=0,78\left(g\right)\\ \Rightarrow n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{0,78}{78}=0,01\left(mol\right)\\ n_K=n_{KOH}=3.n_{Al\left(OH\right)_3}=3.0,01=0,03\left(mol\right)\\ m_K=0,03.39=1,17\left(g\right)\\ \Rightarrow a=1,17\left(g\right)\)

Bình luận (2)
Tuệ Lâm Đỗ
2 tháng 7 lúc 7:17

\(V_{AlCl_3}=200ml=0,2\left(l\right)\)

=> \(n_{AlCl_3}=CM.V=0,1.0,2=0,02\left(mol\right)\)

\(3K+AlCl_3\rightarrow Al+3KCl\)

kết tủa là Al

từ pt suy ra : \(n_{KCl}=3.0,02=0,06\left(mol\right)\)

=> \(m_{KCl}=0,06.74,5=4,47\left(g\right)\)

\(m_{AlCl_3}=0,02.133,5=2,67\left(g\right)\)

Áp dụng đl BTKL:

\(m_K+m_{AlCl_3}=m_{Al}+m_{KCl}\)

\(m_K+2,67=0,78+4,47\)

=> \(a=m_K=\left(0,78+4,47\right)-2,67=2,58\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự