Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Nhung Huyền
Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ (A) cần dùng 6 mol khí oxi, tạo thành hai hợp chất có tỷ lệ khối lượng là 0,51. Cho biết hợp chất hữu cơ (A) không cho phản ứng với Na. (a) Xác định các CTCT có thể có của (A) (b) Cho biết (A) được tạo thàn...

Các câu hỏi tương tự
P
Xem chi tiết
kapro channel
Xem chi tiết
Huỳnh Lan Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Đăng Trọng
Xem chi tiết
Đỗ Quang Duy
Xem chi tiết
Linh Giang Phan Vũ
Xem chi tiết
Tran Tri Hoan
Xem chi tiết
Trần Mỹ Dung
Xem chi tiết