Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sa pô của bài viết