5. Văn bản thông tin (Thuật lại sự kiện theo trình tự thời gian)