Tam giác đồng dạng

Võ Trần Hoàng Long

Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 9cm. Trên cạnh AB lấy M sao cho AM = 4,5cm, trên cạnh AC lấy N sao cho AN = 3cm.

 a) So sánh các tỉ số AN/AB và AM/AC. Chứng minh : Tam giác ANM đồng dạng tam giác ABC.

 b) Kẻ MK // BC (K thuộc AC). Tính CK và NK.

c) Trên cạnh BC lấy điểm J sao cho BC = 3CJ, trên cạnh MN lấy điểm I sao cho 3MI = MN. Chứng minh : tam giác AMI đồng dạng tam giác ACJ.

 d) Vẽ điểm F sao cho A là trung điểm của FB. Gọi AD, AE lần lượt là đường phân giác của tam giác ABC, tam giác AFC (D thuộc BC, E thuộc FC). Chứng minh : ED // FB

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 2 2021 lúc 21:45

a) Ta có: \(\dfrac{AN}{AB}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{AM}{AC}=\dfrac{4.5}{9}=\dfrac{1}{2}\)

Do đó: \(\dfrac{AN}{AB}=\dfrac{AM}{AC}\)\(\left(=\dfrac{1}{2}\right)\)

Xét ΔANM và ΔABC có 

\(\dfrac{AN}{AB}=\dfrac{AM}{AC}\)(cmt)

\(\widehat{BAC}\) chung

Do đó: ΔANM\(\sim\)ΔABC(c-g-c)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chi Nguyễn
Xem chi tiết
Giúp mik với mấy bn ơi C...
Xem chi tiết
Lân Vũ Đỗ
Xem chi tiết
Đức Anh Ramsay
Xem chi tiết
Best zanis
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Ngọc
Xem chi tiết
Lý Kim Khánh
Xem chi tiết
Gojo Satoru
Xem chi tiết