Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Trà My My

Cho hỗn hợp X gồm 8,1g Al và 14g Fe vào 750ml dung dịch H2SO4 0,8M (loãng) phản ứng hoàn toàn thu được V lít H2 (đktc) và dung dịch X chứa m gam chất tan. Tính V, m?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN