Bài 1: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

STUDY MORE

Cho hàm số y= x^3 +3mx^2 - 3(m^2 + 1)x + 2m(2m - 1) có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng -50 đến 50 để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng -1 đến 3


Các câu hỏi tương tự