Chương 5: ĐẠO HÀM

Hồng Minh

Cho hàm số \(f\left(x\right)=x+\sqrt{x^2+1}\). Tìm tập các giá trị của x để \(2x.f'\left(x\right)-f\left(x\right)\ge0\)


Các câu hỏi tương tự
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Giang
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết