Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

nguyenthithuhang
Linh
Trần Bích
Phạm Ngọc Anh

Đang theo dõi (5)

19
19
Ngân Hoàng Xuân
Nguyen Thi Mai
Đào Ngọc Hoa