Bài 24. Ôn tập học kì I

Nguyễn Thanh Tùng

Câu 5: Cho dd NaOH 2M tác dụng vừa đủ với 200ml dd FeCl; 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa X. Lọc thu kết tủa X và nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. a/ Tính thể tích dd natri hidroxit pư b/ Tính khối lượng kết tủa X và chất rắn Y

Ngô Minh Đức
1 tháng 12 2022 lúc 23:10
CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬TUI-NÓI-CẤM╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....╬═╬╬═╬╬═╬╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó╬═╬╬═╬bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 5 web khác nhau~~
Bình luận (0)
Đỗ Tuệ Lâm
1 tháng 12 2022 lúc 23:28

\(n_{FeCl_2}=0,2.1,5=0,3\left(mol\right)\)

\(2NaOH+FeCl_2\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\)

0,6                0,3            0,3          0,6

kt X: \(Fe\left(OH\right)_2\)

\(4Fe\left(OH\right)_2+O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4H_2O\)

 0,3                            0,15

rắn Y: \(Fe_2O_3\)

(Vì mình không bt là sắt II hay III clorua nên mình lấy sắt II clorua, và không biết nung trong ko khí hay chân không nên mình lm ko khí) =>Đưa đề đàng hoàng xíu ha.

a. \(V_{NaOH}=\dfrac{0,6}{2}=0,3\left(l\right)\)

b. \(m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,3.107=32,1\left(g\right)\)

\(m_{Fe_2O_3}=160.0,15=24\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Dương Minh Huy
1 tháng 12 2022 lúc 23:33

a) \(3NaOH+FeCl_3\xrightarrow[]{}3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\)

(mol)  0,9...............0,3.............................0,3

\(2Fe\left(OH\right)_3\xrightarrow[]{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

(mol) 0,3...............0,15

200ml=0,2l

\(n_{FeCl_3}=0,2.1,5=0,3\left(mol\right)\)

\(V_{NaOH}=\dfrac{0,9}{2}=0,45\left(l\right)\)

b) \(m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,3.107=32,1\left(g\right)\)

\(m_{Fe_2O_3}=0,15.160=24\left(g\right)\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Ngọc Đăng Thy
Xem chi tiết
Anh Dương Na
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
0000 Uiwhwuwh
Xem chi tiết
Quy Đỗ
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến Vi
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Trân trung đăng
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
Xem chi tiết
Lê Đức Minh
Xem chi tiết