§2. Giá trị lượng giác của một cung

Nguyễn lan phương

biết sin α=\(\frac{4}{5}\) (0<α<90) và sinβ= \(\frac{8}{17}\)( 90<β<180) tính giá trị biểu thức a= cos(α+β) và b=(α-β)

Minh Nguyệt
27 tháng 5 2020 lúc 23:04

0 < α < 90 => cosα > 0

Ta có: sin2α + cos2α = 1 => cosα = \(\frac{3}{5}\)

90 < β < 180 => cosβ < 0

Ta có: sin2β + cos2β = 1 => cosβ = \(\frac{-15}{17}\)

a = cos(α + β) = cosαcosβ - sinαsinβ = \(\frac{-77}{85}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Ngọc Duyên
Xem chi tiết
Dương Ca
Xem chi tiết
Lê Thanh Tuyền
Xem chi tiết
Lê Thanh Tuyền
Xem chi tiết
Kayla Phuong
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh
Xem chi tiết
lu nguyễn
Xem chi tiết
Đông Viên
Xem chi tiết