Bài 13: Ước và bội

Phương Nhi Tạ Thị

Bài 1:

a) Viết tập hợp các bội của 3 mà nhỏ hơn 28.

b) Viết tập hợp các bội của 5 mà nhỏ hơn 53.

c) Viết tập hợp các bội của 7 mà nhỏ hơn 68.

d) Viết tập hợp các bội của 9 mà nhỏ hơn 75.

e) Viết tập hợp các bội của 8 mà nhỏ hơn 70.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Toàn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
phuctran
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Mai Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trang Phạm
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
bao chau Nguyen
Xem chi tiết