CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Diệp Tử Vân

1.Hổn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy một ít hổn hợp A ta thu đc khí CO2 và nước theo tỉ lệ thể tích 11:15 . Thành phần % theo khối lượng của hổn hợp là :
A.45% và 55% B.28,13% và 71,87% C.18,52% và 81,48% D.25% và 75%
2.Hổn hợp hí X gồm hiđro,etan và axetylen.Cho từ từ 6(lít)X qua bột Ni nung nóng thì thu đc 3 lít một chất khí duy nhất (đktc).Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng:
A.7,5 B.15 C.10 D.9
3.Trong một bình kín dung tích không đổi là V lít chứa hơi chất hữu cơ X mạch hở dạng CnH2nO2 và O2 ở 139,9 độ C ; áp suất trong bình là 2,71 atm (thể tích O2 gấp đôi thể tích cần cho phản ứng cháy ) . Đốt cháy hoàn toàn X , lúc đó nhiệt độ trong bình là 819 độ K và áp suất là 6,38 atm , công thức phân tử của X là :
A.CH2O2 B.C3H6O2 C.C4H8O2 D.C2H4O2
4. một este tạo bởi ax đơn chức và rượu đơn chức có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2 . Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã fản ứng , CTCT thu gọn của este này là :
A. CH3COOH-CH3 B.C2H5COO-CH3 C.CH3COO-C2H5 D.H-COO-C3H7
5. Cho 280 cm3 (đktc)hổn hợp A gồm axetylen và etan lội từ từ qua dung dịch HgSO4 ở 80 độ c . Toàn bộ khí và hơi thoát ra khỏi dung dịch được cho phản ứng với dung dich AgNO3 trong NH3 dư thu được 1,08 g Ag Kim Loại . Thành phần % thể tích các chất trong A là :
A. 50% và 50% B.30% và 70% C. 60% và 40% D. 40% và 60%
6.So với các ax , ancol có cùng số nguyên tử Cacbon thì este có nhiệt độ sôi :
A.Thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều
B.thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro
C.Cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hidro bền vững
D.Cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều.
7.Cho biết hằng số cân bằng của este hóa : R-COOH + R'-OH <=> R-COOH-R' + H2O có Kc=4 . Nếu cho hổn hợp cùng số mol ax và rượu tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu rượu và ax đã bị este hóa ?
A. 50% B.66,7% C.75% D.Không xác định
8.Hóa hơi 2,2 g este E ở 136,5 độ c và 1 atm thì thu được 840 ml hơi E có số đồng phân là
A.1 B.2 C.3 D.4
9.Để trung hòa 140 g 1 chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 1M . Chỉ số ax của chất béo đó bằng bao nhiêu ?
A.5 B.6 C.7 D.8
10.Muốn cho cân bằng phản ứng este hóa chuyên dịch sang phải cần điều kiện nào sau đây :
A.Cho dư 1 trong 2 chất ban đầu
B.Cho dư cả 2 chất ban đầu
C.Tăng áp suất
D.Giảm áp suất
Giúp tớ giải mấy câu trắc nghiệm đó với nhá , bên đáp án còn cho tớ biết cách giải

Giúp với @Nguyệt Trâm Anh

Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:51

mình nghĩ lần sau bạn nên hỏi tách làm thành nhiều câu hỏi thì trông sẽ không rối mà người giải đáp sẽ có hứng hơn

Bình luận (1)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:52

bài 1 Đặt công thức trung bình là CnH2n+2 ta cókhí CO2 và nước theo tỉ lệ thể tích 11:15
nên ta có n/n+1=11/15
do đó n trung bình=2,75 do đó đặt n etan=x n propan=y
x/y=25/75=1/3 nên y=3x
%propan=44*3*x/(44*3*x+30x)=81.48% do đó đáp án C

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:53

1

C2H6+O2-->2CO2+3H2O

a ---->2a----->3a

C3H8+O2-->3CO2+4H2O

b ---->3b------>4b

giải hệ 2a+3b=11 và3a+4b=15 ---->a=1,b=3

khối lượng etan=1.30=30g

khoi luong propan =3.44=132g

m hon hop=162g

% etan =(30.100)/62=18,52%

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:54

3 CnH2nO2 + ((3n-2)/2)02 --->nCO2 + nH2O
ban đầu 1 (3n-2)
pứ 1 (3n-2)/2 n n
sau 0 (3n-2)/2 n n
ta có p1/p2 =n1/n2 =>(3n-2+1)/((3n-2)/2+n+n) = 0.8/0.95
giải ra được n=3 =>C3H6O2

Bình luận (1)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:56

bài 3
phản ứng đốt cháy CnH2nO2 +(3n-2)/2 O2 = nCO2 +nH2O
vì nhiệt đọ không đổi dung tích bình khônh đổi nên áp suất, trứoc và áp suất sau tỉ lậ với số mol khí trứoc và sau
\(\dfrac{nt}{ns}\)=(1+2*\(\dfrac{\left(3n-2\right)}{2}\))/{(3n-\(\dfrac{2}{2}\)) +2n)}=\(\dfrac{0.8}{0,95}\)
từ đó 2\(\dfrac{3n-1}{7n-2}\)=\(\dfrac{0.8}{0,95}\)

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:56

giải ra n=3

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:57

bài 4 este tạo bởi ax đơn chức và rượu đơn chức nên công thức tổng quát là RC00R1
có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2 nên MRC00R1 =88
phản ứng
RC00R1 +NaOH = RCOONa+R1OH
a-------------------------------a
muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã fản ứng nên
(R+67)= 93,18% (R+44+R1)
từ đó tính R và R1

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:57

4 Gọi Ct của ết là RCOOR' ta cho td NaOH tạo ra RCOONa ta có RCOONa/RCOOR' = 93.18% mà RCOOR' = 44*2=88 -> R + R' = 44 -> (R + 67)/88=93.18% -> R=15 -> CH3 -> R' là C2H5
vậy este là CH3COOC2H5

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:57

bài 6 chọn B nhé

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:58

5 n(axetilen)=n(ag)/2=0.005(mol)
V(axetilen)=0,112L
280cm3=280ml=0,28L
%v(axetilen)=(0,112/0,28).100%=40%

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:59

bài 5
C2H2+ H20=CH3CHO
a----------------------a
có n CH3CHO=\(\dfrac{1}{2nAg}\)=0.005
lại có a+b=\(\dfrac{0,280}{22,4}\)=0,0125
do dó %V C2H2= \(\dfrac{0,005}{0,0125}\)=40%

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 21:51

Đây đây

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
27 tháng 9 2017 lúc 22:00

Bạn tự làm nốt nhé

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
So Sánh
Xem chi tiết
Tuyên Lê
Xem chi tiết
Lê Thị Mai Phương
Xem chi tiết
Phạm Văn Dũng
Xem chi tiết
haiyen
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Hồng Chiên
Xem chi tiết