Chủ đề 6: Liên kết hóa học

nguyen ai quoc

15. Dựa vào thuyết lai hoá hãy mô tả sự hình thành phân tử BeH2, BH3, CH4, C2H5OH, C2H4, C2H2, CO2, SO2, SO3, CH3Cl, NH3, H2O, NF3. Cho biết Be (Z = 2), H (Z = 1), C (Z = 6), S (Z = 16), Cl (Z =17), N (Z = 7), F (Z = 9), O (Z = 8). 16. Luận điểm của thuyết MO? Giản đồ năng lượng MO trong phân tử A2, AB (TH1: không có lai hóa 2s, 2p; TH2:có lai hóa 2s, 2p)? Độ bội liên kết? Cấu hình electron phân tử?

17. Dựa vào thuyết VB và thuyết MO hãy giải thích: tại sao không tồn tại phân tử He2? tại sao độ bội phân tử N2 bằng 3? Dựa vào thuyết MO hãy giải thích tại sao phân tử NO thuận từ, phân tử CO nghịch từ. Cho biết He (Z = 2); N (Z = 7); O (Z = 8); C (Z = 6); χN = 3,94; χO = 3,44; χC = 2,55. Phân tử N2, NO, CO có lai hoá 2s, 2p.

giải giúp ad ?


Các câu hỏi tương tự
nguyen ai quoc
Xem chi tiết
nguyễn văn dũng
Xem chi tiết
Vãn Ninh 4.0
Xem chi tiết
Thanh Trâm
Xem chi tiết
Mouse
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
nguyen van tam
Xem chi tiết
Hận Hâh
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết