Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bunny Love

1. Giá trị lớn nhất M, nhỏ nhất N của hàm số y=sin5x là :

A.M=5,N=-5

B.M=3,N=-2

C.M=1,N=-2

D.M=1,N=-1

2.TXĐ của hàm số y=\(\dfrac{tanx}{1-tanx}\)là:

3.Hàm số y=\(\dfrac{1}{cos^2x-4cosx+5}\)đạt GTLN khi

4.Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho GTNN của hàm số y= lsin4x+cos2x+ml bằng 2.Số phần tử của S là:

5.Tìm m để hàm số y=\(\dfrac{5-4cosx}{\sqrt[]{msinx+1}}\)có tập xác định là R

Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 9 lúc 8:09

Câu 1: D

Câu 2: 

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}tanx< >0\\tanx< >1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x< >kpi\\x< >\dfrac{pi}{4}+kpi\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thiên Yết
Xem chi tiết
Ái Nữ
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Ái Nữ
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Bạch Gia Chí
Xem chi tiết