Chương 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Nguyễn Việt Lâm
18 tháng 3 lúc 8:29

ĐKXĐ: \(x>0\)

\(log_2\left(x^2+3\right)-log_2x+x^2-4x+1\le0\)

\(\Leftrightarrow log_2\left(x^2+3\right)+x^2+3\le log_24x+4x\)

Xét hàm \(f\left(t\right)=log_2t+t\) với \(t>0\)

\(f'\left(t\right)=\dfrac{1}{t.ln2}+1>0\Rightarrow f\left(t\right)\) đồng biến

\(\Rightarrow4x\ge x^2+3\)

\(\Rightarrow1\le x\le3\Rightarrow x=\left\{1;2;3\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Nhung
Xem chi tiết
Nguyen Trung Kien
Xem chi tiết
Nghi Quỳnh
Xem chi tiết
Huy
Xem chi tiết
Lê Thanh Phương
Xem chi tiết
Đặng Quý
Xem chi tiết
Huỳnh Văn Thiện
Xem chi tiết