Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 4
Điểm SP 30

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (23)