Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 7890
Điểm GP 1602
Điểm SP 5930

Người theo dõi (704)

Đang theo dõi (92)

Vân Anh Nguyễn.
hnamyuh
Trần Ái Linh
Đỗ Quyên