Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 7103
Điểm GP 1187
Điểm SP 5331

Người theo dõi (633)

Đang theo dõi (91)

Trâm Anhh
Tâm Trà

Dòng thời gian