Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 469
Số lượng câu trả lời 423
Điểm GP 23
Điểm SP 207

Người theo dõi (250)

Đang theo dõi (1441)