Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 2061
Điểm GP 47
Điểm SP 868

Người theo dõi (53)

Đang theo dõi (7)