Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 153
Số lượng câu trả lời 854
Điểm GP 90
Điểm SP 469

Người theo dõi (41)

Đang theo dõi (21)

Dòng thời gian