Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 911
Điểm GP 99
Điểm SP 973

Người theo dõi (177)

Đang theo dõi (24)

Admin
Người iu JK
Vũ Hạ Linh