Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 2
Điểm SP 21

Người theo dõi (3)

mikusanpai2k9
Huyền Trang
Quân Tử Ly

Đang theo dõi (4)