Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 253
Số lượng câu trả lời 77
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)