Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 3
Điểm SP 7

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian